قفل سخت افزاری Tiny HID

قفل سخت افزاري Tiny HID ورژن جدید قفل های Tiny، با قابليت نصب بدون نياز به درايور و استفاده همزمان چندين قفل روي يك سيستم و قیمت یکسان با قفل های Tiny، برتری چشم گیری نسبت به قفل های Tiny دارد.

قفل سخت افزاری Tiny HID ورژن جدید قفل Tiny می باشد و قابليت نصب، بدون نياز به درايور و استفاده همزمان چندين قفل روی يک سيستم و قیمت یکسان با قفل های Tiny و Tiny plus را دارد و برتری چشم گیری نسبت به قفل های Tiny دارد.


خصوصيات قفل سخت افزاری Tiny HID


قیمت Tiny Plus (تومان) تعداد
17,800 50-1
17,600 100-50
17,400 250-100
17,200 500-250
17,000 1000-500
16,800 5000-1000
16,600 5000+

قفل Tiny plus الزاما دارای Special ID می باشد